Menginstitusikan pejabat Naib Canselor dan pejabat Timbalan-timbalan Naib Canselor
Menyelaras dan mengkordinasi hubungan di antara Pejabat Naib Canselor dan Timbalan-timbalan Naib Canselor dengan pusat tanggungjawab, pemilik taruh serta masyarakat awam
Mengurus dan membantu memudahkan (facilitate) segala urusan, kemudahan dan hospitaliti Naib Canselor serta Timbalan-timbalan Naib Canselor
Bertanggungjawab menjaga hal ehwal kerahsiaan institusi dalam apa jua keadaan dan situasi